Isbiten Cup 25-26 november i Vallhamra ishall
SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.
Partille Konståkningsklubb

STADGAR FÖR PARTILLE KONSTÅKNINGSKLUBB

Antagna den 1 februari 2001
STADGAR
För Partille Konståkningsklubb (förkortas PKK) bildad i september 1970, med hemort i Partille
kommun. Stadgarna är ändrade och fastställda av årsmötet den 1 februari 2001.
Partille Konsåkningsklubb stadgar är upprättade i enlighet med Sveriges Riksidrottsförbunds egna
stadgar och Sveriges Riksidrottsförbunds förslag till normalstadgar för idrottsförening, antaget oktober
1992.
MÅL OCH INRIKTNING
PKK:s verksamhet skall inriktas på att utveckla individen positivt i såväl fysiskt och psykiskt som
socialt och kulturellt avseende.
PKK:s verksamhet skall utformas och organiseras så att den i någon form blir tillgänglig för alla och
kan ge varje utövare tillfredställelse med hänsyn till vars och ens värderingar.
Ledarrekrytering, såväl till instruktörer som domare skall främjas inom klubben.
Deltagande i samarbete inom både vår distrikts- och vår riksorganisation.
Genom en god verksamhet skall kunskap spridas om och intresse för konståkning i samhället.
PKK:s verksamhet skall organiseras enligt demokratiska principer varvid individuellt inflytande och
ansvarstagande eftersträvas i gemensamma angelägenheter.
Föreningen skall i sin verksamhet aktivt verka för en dopingfri idrott.
ALLMÄNNA BESTÄMMELSER
1 § Ändamål
Partille Konståkningsklubb skall bedriva konståkning.
2 § Sammansättning
Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.
3 § Tillhörighet
Föreningen är medlem i Svenska Konsåkningsförbundet (SKF) och där igenom ansluten till Sveriges
Riksidrottsförbund (RF).
Föreningen tillhär dessutom det distriktidrottsförbund (DF) inom vars område föreningens hemort är
belägen samt vederbörande DF:s distriktsorgan inom det distrikt i vilken föreningens hemort är
belägen.
Föreningen är skyldig att följa nämnda organisationers stadgar, tävlingsbestämmelser, övriga
bestämmelser och beslut fattade överordnat idrottsorgan.
På begäran av RF eller vederbörande SKF- eller DF-styrelse är föreningen skyldig att ställa
föreningens handlingar till förfogande samt lämna dessa organ begärda uppgifter.
4 § Beslutande organ
Föreningens beslutande organ: årsmötet, extra årsmöte och styrelsen.
5 § Firmateckning
Föreningens firma tecknas av styrelsen eller om styrelsen så beslutar av två styrelseledamoter
gemensamt eller av särskild utsedd person.
6 § Verksamhets- och räkenskapsår
Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår omfattar tiden från och med 1 januari till och med 31
december varje år.
7 § Stadgetolkning
Uppstår tvekan om tolkning av dessa stadgar, eller om fall förekommande som inte är förutsedda i
stadgarna, hänskjuts frågan till nästkommande årsmöte eller avgörs i trängande fall av styrelsen.
Medlem förbinder sig genom sitt medlemskap i föreningen i fråga om i tillämpning av dessa stadgar
inte väcka talan vid allmän domstol. Tvister om tillämpning av stadgarna skall istället avgöras i
enlighet med inom idrotten angiven ordning.
8 § Stadgeändring
För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmötet med minst 2/3 av antalet angivna röster.
Förslag till ändringar av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelse.
9 § Upplösning av föreningen
För upplösning av föreningen krävs beslut på två efter varandra kommande årsmöten med minst 2/3
av antalet angivna röster. Upplösningen av föreningen kan endas föreslås av styrelsen.
I beslut om upplösning av föreningen skall anges att föreningens tillgångar skall användas till bestämt
idrottsfrämjande ändamål.
Beslutet jämte bestyrkta avskrifter av styrelsens och årsmötets protokoll i ärendet samt
revisionsberättelse jämte balans- och reslultaträkningar skall omedelbart delges vederbörande SF.
FÖRENINGENS MEDLEMMAR
10 § Medlemskap
Medlemskap beviljas av styrelsen eller av den som styrelsen delegerat beslutande rätten till.
Ansökan om medlemskap får avslås endast om det kan antas att vederbörande kommer att
motarbeta föreningens ändamål och intressen.
Beslut att avslå medlemsansökan skall fattas av styrelsen. I beslutet skall skälen redovisas samt
anges vad den medlemssökande skall iakttaga för att överklaga beslutet. Beslutet skall inom tre
dagar från dagen för beslutet skriftligen tillställas den som fått avslag på medlemsansökan.
Beslut om vägrat medlemskap får överklagas av den berörde enligt reglerna i RF:s stadgar.
11 § Utträde
Medlem som vill utträda ur föreningen skall skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed
omedelbart ha lämnat föreningen.
Medlem som inte har betalat medlemsavgiften för två på varandra följande verksamhetsår får anses
ha begärt sitt utträde ur föreningen. Medlemskapet upphör i sådant fall genom att personen avförs
från medlemsförteckningen.
12 § Uteslutning m.m.
Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annann anledning än att denne har försummat att betala
föreningens beslutade avgifter, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål eller uppenbarligen
skadat föreningens intressen.
Beslut får begränsas till att omfatta viss tid. Sådan tidsbegränsad uteslutning får som mest omfatta 6
månader från beslutsdagen.
Om tillräckliga skäl för uteslutning inte föreligger får föreningen istället meddela denne varning.
Beslut om uteslutning eller varning får inte fattas förrän medlemmen inom viss tid, dock minst 14
dagar, fått tillfälle att yttra sig över de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasatts.
Beslut skall inom tre dagar från dagen för beslutet skriftligen tillställas den berörde.
Beslut om uteslutning eller varning fattas av föreningens styrelse och får av den berörde överklagas
enligt reglerna i RF:s stadgar.
13 § Medlemmens rättigheter & skyldigheter
Medlem
 har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna
 har rätt till information om föreningens angelägenheter
 skall följa föreningens stadgar och beslut som fattas av föreningsorgan samts följa i 3 §
nämnda organisationers stadgar, bestämmelser och beslut.
 har inte rätt till del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning av föreningen
 skall betala de avgifter som beslutas av föreningen
 Ny medlem som vinner inträde i föreningen skall erlägga beslutad medlemsavgift. Denna
avgift gäller för medlemskap pågående verksamhetsår. Medlemsavgiften kan justeras, om
kommande årsmöte beslutar om ändrad medlemsavgift.
14 § Deltagande i den idrottsliga verksamheten
Medlem har rätt att delta i föreningens idrottsliga verksamheter under de former som är vedertagna
inom PKK och på samma villkor som gäller för övriga medlemmar.
Medlem får inte delta i tävling eller uppvisning utan medgivande av styrelsen. Om tävlingen eller
uppvisningen arrangeras utanför Sverige skall också vederbörande SF ge sitt samtycke, såvida inte
SF i sina stadgar eller tävlingsbestämmelser fastställt en annan ordning.
Är arrangören inte ansluten till det SF som är organiserat för att omhänderta den idrottsgren vilken
tävlingen eller uppvisningen gäller, får medlemmen delta endast om SF godkänt tävlingen eller
uppvisningen.
ÅRSMÖTE och EXTRA ÅRSMÖTE
15 § Tidpunkt, kallelse
Årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ, hålls före utgången av februari månad på tid
och plats som styrelsen bestämmer.
Kallelse till årsmötet skall av styrelsen senast tre veckor före mötet tillställas medlemmarna, eller
kungöras i ortspressen. Vidare skall kallelse jämte förslag till föredragslista anslås i klubblokal eller på
annan lämplig plats. Har förslag väckts om stadgeändring, nedläggning eller sammanslagning av
föreningen med annan förening eller annan fråga av väsentlig betydelse för föreningen eller dess
medlemmar skall det anges i kallelsen.
Verksamhets- och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelser, verksamhetsplan med budget
samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande skall finnas tillgängliga för
medlemmarna senast en vecka före årsmötet. I kallelsen skall anges var dessa handlingar finns
tillgängliga.
16 § Förslag till ärenden att behandlas av årsmötet
Såväl medlem som styrelsen får avge förslag att behandlas av årsmötet. Förslag från medlem skall
vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet. Styrelsen skall till årsmötet avge skriftligt
yttrande över förslaget.
17 § Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt på årsmötet
Medlem som har betalat förfallna medlemsavgifter och under mötesåret fyller lägst 16 år har rösträtt
på möte.
Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud. Om medlemmen är yngre än 16 år har den
rätt att överlåta sin rösträtt till en av sina föräldrar.
Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet.
18 § Beslutsmässighet
Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.
19 § Beslut och omröstning
Omröstning sker öppet. Om röstberättigad medlem begär det skall dock val ske slutet. Vid omröstning
som ej avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordföranden vid mötet, om han/(hon
är röstberättigad. Är han/hon inte röstberättigad avgör lotten.
Vid val skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra. Beslut bekräftas med klubbslag.
20 § Valbarhet
Valbar till styrelsen och valberedningen är röstberättigad medlem av föreningen. Arbetstagare inom
föreningen får dock inte väljas till ledamot av styrelsen eller till revisor i föreningen.
21 § Ärenden vid årsmötet
Vid årsmötet skall följande behandlas och protokollföras:
1. Fastställande av röstlängd för mötet.
2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
3. Fastställande ar föredragningslista.
4. Val av ordförande och sekreterare på mötet.
5. Val av protokolljusterare och rösträknare.
6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
 b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste
räkenskapsåret.
7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-
/räkenskapsåret.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
9. Fastställande av medlemsavgifter.
10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande
verksamhets-/räkenskapsåret.
11. Val av
 a) föreningens ordförande för en tid av ett år.
 b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år
 c) två revisorer jämte suppleanter för en tid av ett år
 I detta val får inte styrelsens ledamöter delta.
 d) tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande.
12. Behandlingen av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner från röstberättigade
medlemmar. Beslut i fråga av större ekonomisk betydelse för föreningen eller medlemmarna
får inte fattas om inte den finns med i kallelsen till mötet.
22 § Extra årsmöte
Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra årsmöte.
Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när en revisor eller minst en tiondel av föreningens
röstberättigade medlemmar begär det. Sådan framställning skall avfattas skriftligen och innehålla
skälen för begäran.
När styrelsen mottagit en begäran om extra årsmöte skall den inom 14 dagar kalla till sådant möte att
hållas inom två månader från kallelsen. Kallelse med förslag till föredragningslista för extra årsmöte
skall tillställas medlemmarna senast sju dagar före mötet eller kungöras inom samma tid i
ortspressen. Vidare skall kallelsen med förslag till föredragningslista anslås i klubblokalen eller dylikt.
Underlåter styrelsen att utfärda föreskrivelsen får den som gjort framställningen utfärda kallelse i
enlighet med föregående stycke. Vid extra årsmöte får endast det som föranlett mötet upptas till
behandling.
Om rösträtt på extra årsmöte och om beslutsmässighet vid sådant möte gäller vad som sägs i 17 §
och 18 §.
VALBEREDNINGEN
23 § Sammansättning, åliggande
Valberedningen består av ordförande och två övriga ledamöter, valda av årsmötet. Antalet övriga
ledamöter bör vara lika fördelat mellan könen.
Valberedningen sammanträder när ordföranden eller minst halva antalet ledamöter så bestämmer.
Valberedningen skall senast åtta veckor före årsmötet skriftligen tillfråga dem vars mandattid utgår vid
mötets slut, om de vill kandidera för nästa mandattid.
Senast en vecka före årsmötet skall valberedningen meddela styrelsen sitt förslag till styrelse för PKK
kommande verksamhetsår.
REVISORER
24 § Revision
Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, årsmötes- och
styrelserprotokoll och övriga handlingar. Föreningens räkenskaper skall vara revisorerna tillhanda
senast tre veckor före årsmötet.
Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och
räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 14 dagar före årsmötet.
STYRELSEN
25 § Sammansättning
Styrelsen skall bestå av ordförande och sex (6) ledamoter samt två (2) suppleranter. Målsättningen
skall vara en sammansättning bestående av män och kvinnor.
Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och de övriga befattningshavare som
behövs.
Vid förfall för ledamot inträder suppleant enligt av årsmötet fastställd turordning. Avgår ledamot före
mandattidens utgång inträder suppleant i dennes ställe enligt samma ordning för tiden till och med
nästföljande årsmöte.
Styrelsen får utse person till adjungerad ledamot. Sådan ledamot har inte rösträtt men kan efter beslut
av styrelsen ges yttrande- och förslagsrätt. Den personen får utses till befattning inom styrelsen.
26 § Styrelsens åliggande
När årsmöte inte är samlat är styrelsen föreningens beslutande organ och ansvarar för föreningens
angelägenheter.
Styrelsen skall – inom ramen för RF:s, vederbörande SF:s och dessa stadgar – svara för föreningens
verksamhet enligt fastställda planer samt tillvarata medlemmarnas intressen.
Det åligger styrelsen särskilt att:
 tillse att för föreningen gällande lagar och bindande regler iakttas
 verkställa av årsmötet fattade beslut
 ansvara för och förvalta föreningens medel
 tillställa revisorerna räkenskaper m.m. enligt 24 § och förbereda årsmöte
Ordförande är föreningens officiella representant. Ordföranden skall leda styrelsens förhandlingar och
arbete samt övervaka att beslut efterlevs. Har ordföranden förfall skall vice ordföranden träda in i
ordförandens ställe. Styrelsen skall besluta om fördelning av arbetsuppgifterna i övrigt. Har inte annat
beslutats ankommer nedan angivna uppgifter på sekreteraren och kassören.
Sekreteraren skall:
 förbereda styrelsens sammanträden och föreningens möte tillsammans med ordförande.
 föra protokoll över styrelsens sammanträden.
 se till att föreningens handlingar hålls ordnade och förvarade på betryggande sätt.
 se till att fattade beslut har verkställts.
 om ordförande inte bestämmer annat anteckna utgående handlingar.
 årligen upprätta förslag till verksamhetsberättelse för föreningen.
Kassören skall:
 se till att medlemmarna betalar beslutade avgifter till föreningen.
 se till att föreningen söker bidrag från stat, kommun och idrottsorganisationer m.fl.
 svara för föreningens bokföring, vilket innebär skyldighet att föra bok över föreningens
räkenskaper.
 årligen upprätta balans- och resultaträkningar.
 utarbeta underlag för budget och budgetuppföljning.
 se till att föreningens skatter, avgifter och skulder betalas i rätt tid.
 I förekommande fall upprätta och avge allmänn självdeklaration, särskild uppgift,
kontrolluppgift, uppbördsdeklarationer och övriga föreskrivna uppgifter inom skatte- och
avgiftsområdet.
 föra medlemsförteckning.
 föra inventarieförteckning, i vilken också av föreningen förvärvade priser införs.
 se till att föreningens medlemmar i föreningsverksamhet som föreningens byggnader,
idrottsmaterial, priser och övriga tillhörigheter är försäkrade på betryggande sätt.
27 § Kallelse, beslutsmässighet och omröstning
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande, eller då minst halva antalet ledamöter har begärt
det.
Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet ledamöter är
närvarande. För beslut krävs att minst hälften av styrelsens samtliga ledamöter är ense om beslutet.
Röstning får inte ske genom ombud.
I brådskande fall får ordförande besluta att ärendet skall avgöras genom skriftlig omröstning eller vid
telefonsammanträde. Sådant beslut skall anmälas vid närmast därefter följande sammanträde.
Vid sammanträde skall protokoll föras. Protokoll skall justeras av möte-ordföranden och av en särskilt
utsed protokolljusterare. Avvikande mening skall antecknas till protokollet.
28 § Överlåtelse av beslutanderätten
Styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i enskilda ärenden eller i vissa grupper av ärenden till
kommitté eller annat organ eller till enskild medlem eller anställd.
Den som fattat beslut med stöd av bemyndigande enligt föregående stycke skall fortlöpande
underrätta styrelsen härom.

 
Uppförandekod
Samarbetspartners